1-2-3,RSI + MACD

Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : 15 phút
Công cụ : các đường EMA 5, 10, 20 và RSI, MACD

Nguyên tắc mở giao dịch :khi xu hướng đi xuống, đợi một đáy cao hơn đáy trước đó. Xác định các điểm 1-2-3. Mở giao dịch BUY bên dưới điểm 2 và dừng lỗ (stop loss) dưới điểm 3. RSI phải trên 50. MACD phải vừa cắt nhau.

Nguyên tắc đóng giao dịch : đóng giao dịch khi lợi nhuận bằng stop loss.Biên dịch: Pinkrose