موقعیت های خرید بالای 1.1285. هدف قیمت 1.139. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 1.1285, باز خواهد شد 1.1245.

نظرات: جفت ارز خط مقاومت را شکسته و بطرف بالا حرکت نموده است.

سطوح مهم

1.1470

1.1430

1.1390

1.1363 آخرین قیمت

1.1285

1.1245

1.1210