تحلیلگران بانک دانسکه خطرات مهم رویداد را ناشی از کارتهای بعدی در جلسه امروز اروپا نشان می دهند.

نقل قول های کلیدی:
وی گفت: "در انگلیس ، ما در حال تولید PMI هستیم و انتظار داریم این اقدامات به دلیل ضعف در اقتصاد جهانی و انگلیس کاهش یابد.

ما امروز نیز انتشارات مهم تولید PMI را در سوئد و نروژ داریم.