موقعیت های خرید بالای 1.254. هدف قیمت 1.275. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 1.254, باز خواهد شد 1.247.

نظرات: جفت ارز به سطح حمایت برخورد کرده و احتمال حرکت صعودی بیشتر است.

سطوح مهم

1.2850

1.2800

1.2750

1.2748 آخرین قیمت

1.2540

1.2470

1.2400