قیمت اثريوم آزمون پشتیبانی حیاتی در 154.00، و قیمت نیاز به حل و فصل در بالای این سطح برای حفظ سناریو روند صعودی فعال برای امروز، که در آن شکستن این سطح پس از 137.24 نشان دهنده کلید بازگشت به مسیر اصلی مثل خرس بود، در حالی که هدف مثبت بعدی ما واقع در 170.76.رنج معاملات انتظار می رود برای امروز است بین حمایت 145.00 و مقاومت در برابر 170.76