موقعیت های فروش زیر 23430. هدف قیمت 21500. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 23430, باز خواهد شد 24050.

نظرات: انتظار می رود جفت ارز پس از یک حرکت اصلاحی به روند نزولی خود ادامه دهد.

سطوح مهم

24650

24050

23430

23234 آخرین قیمت

21500

20800

20100