موقعیت های خرید بالای 1.254. هدف قیمت 1.27. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 1.254, باز خواهد شد 1.249.

نظرات: انتظار می رود جفت ارز پس از یک حرکت اصلاحی به روند خود ادامه دهد.

سطوح مهم

1.2800

1.2750

1.2700

1.2572 آخرین قیمت

1.2540

1.2490

1.2450