نقطه محوری: 1.1380

Technical View: موقعیت های فروش زیر 1.138. هدف قیمت 1.125. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 1.138, باز خواهد شد 1.142.

نظرات: انتظار می رود جفت ارز پس از یک حرکت اصلاحی به روند نزولی خود ادامه دهد.

سطوح مهم

1.1460

1.1420

1.1380

1.1360 آخرین قیمت

1.1250

1.1200

1.1160