موقعیت های فروش زیر 0.731. هدف قیمت 0.724. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 0.731, باز خواهد شد 0.733.

نظرات: جفت ارز تحت فشار قرار گرفته و ضعف بیشتری از خود نشان می دهد.

سطوح مهم

0.7350

0.7330

0.7310

0.7254 آخرین قیمت

0.7240

0.7220

0.7200

تم