طلا تست زیر مقاومت -


قیمت طلا شروع به معامله در این هفته، مثبت تر به آزمون سطح مقاومت 1197.00 جزئی، که نشان دهنده خط حمایت قبلا شکسته به عنوان بر روی تصویر، به این معنی که یک استراحت از این سطح انتظارات از روند را ادامه داد به سمت بالا در جلسات آینده حضور و جهت گیری به سمت اولین عمده ما، که در 1،211.31 ساکن افزایش دیده می شود.

به طور کلی، ما همچنان اوج صعودی بیش اساس روزانه قیمت صبورانه در سطح بالاتر از 1172.68 و اشاره کرد که یک استراحت از 1211.31 خواهد این جفت ارز به 1249.94 به طور مستقیم فشار، در حالی که نقض 1172.68 خواهد شد که قیمت فشار به بازدید از سطح 1124.88 قبل از هر گونه تلاش جدید به افزایش است.

*رنج معاملات انتظار می رود برای امروز بین حمایت و مقاومت 1180.00 1211.31 مقیاس