قرارداد برنت نفت خام بر اساس میانگین متحرک

نگه می دارد قیمت نفت برنت آینده نفت خام در ثبات بالا ، که به منزله پشتیبانی زمینی برای اساس روزانه، به ذکر است که تصادفی در حال حاضر وارد مناطق اشباع فروش، یک انگیزه مثبت به صبر برای کمک به پرداخت قیمت برای از سرگیری روند صعودی امروز.

از اینجا، سناریو، حرکت صعودی خواهد معتبر و مؤثر در جلسات آینده حضور باقی می ماند، به شرطی که قیمت پایداری و ثبات بالا 46.15، با اشاره به اصلی بعدی ما ساکن در 49.35.

رنج معاملات انتظار می رود برای امروز بین حمایت 45.00 و مقیاس مقاومت 49.35