PDA

View Full Version : Các yêu cầu request ngày 24/10/2012 đã được xử lý!kyoshiro2256
10-23-2012, 06:09 AM
- Forum nickname : maxryan01
- Amount of withdrawal : 37$
- FXOpen eWallet number : XX61FXPNXXG0529610001
- Trading account number : 398404

VERIFIED- Forum nickname :Minhpt17
- Amount of withdrawal : 30$
- FXOpen eWallet number : XX58FXPNXXG1113610001
- Trading account number : 406539

VERIFIED
- Forum nickname : hoangsonvu9
- Amount of withdrawal : 34$
- FXOpen eWallet number : XX88FXPNXXG0725010001
- Trading account number : 401218

VERIFIED- Forum nickname : luangu1py
- Amount of withdrawal :21$
- FXOpen eWallet number : XX25FXPNXXG1659410001
- Trading account number : 410914

VERIFIED