PDA

View Full Version : [SYSTEM] System phức tạp #1kyoshiro2256
08-16-2012, 02:56 AM
Đa điều kiện

Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : 1 giờ + 30 phút + 5 phút
Công cụ : EMA, 21 EMA, 50 EMA, Bollinger Band (20, 2).

Nguyên tắc mở giao dịch :

Trên đồ thị 5 phút, đối với xu hướng lên, kiểm tra :
• Nếu 14 EMA nằm trên 21 EMA thì kiểm tra tiếp
• Nếu 14 EMA và 21 EMA đều nằm trên 50 EMA thì kiểm tra tiếp
• Nếu 50 EMA nằm trong đường Bollinger Band thì tiếp tục

Chuyển sang đồ thị 30 phút và kiểm tra :
• Nếu candle có giá đóng bên trên giá mở và nằm trên đường 14 EMA hoặc 21 EMA, lại kiểm tra giống như trên 1 lần nữa :
• Nếu 14 EMA nằm trên 21 EMA thì kiểm tra tiếp
• Nếu 14 EMA và 21 EMA đều nằm trên 50 EMA thì kiểm tra tiếp
• Nếu 50 EMA nằm trong đường Bollinger Band thì
=> mở giao dịch “Long” hoặc tiếp tục kiểm tra đồ thị 1 giờ với cùng điều kiện của đồ thị 30 phút và sau đó thực hiện “Long” trên đồ thị 5 phút. Nếu có 1 điều kiện không thỏa thì không thực hiện giao dịch.

Ngược lại, đối với xu hướng xuống, trên đồ thị 5 phút kiểm tra :
• Nếu 14 EMA nằm dưới 21 EMA thì kiểm tra tiếp
• Nếu 14 EMA và 21 EMA đều nằm dưới 50 EMA thì kiểm tra tiếp
• Nếu 50 EMA nằm trong đường Bollinger Band thì tiếp tục

Chuyển sang đồ thị 30 phút và kiểm tra :
• Nếu candle có giá đóng bên dưới giá mở và chạm đường 14 EMA hoặc 21 EMA, lại kiểm tra giống như trên 1 lần nữa :
• Nếu 14 EMA nằm dưới 21 EMA thì kiểm tra tiếp
• Nếu 14 EMA và 21 EMA đều nằm dưới 50 EMA thì kiểm tra tiếp
• Nếu 50 EMA nằm trong đường Bollinger Band thì
=> mở giao dịch “Short” hoặc tiếp tục kiểm tra đồ thị 1 giờ với cùng điều kiện của đồ thị 30 phút và sau đó thực hiện “Short” trên đồ thị 5 phút. Nếu có 1 điều kiện không thỏa thì không thực hiện giao dịch.Nguyên tắc đóng giao dịch : đóng giao dịch khi một điều kiện không còn thỏa hoặc khi đạt đến mức lợi nhuận mà bạn mong muốn (đừng quá tham ).

https://i.imgur.com/jAE6R.png

Biên dịch : Pinkrose