PDA

View Full Version : Tổng hợp các system tham khảo và các kỹ năng cần thiết cho người mới bắt đầu.kyoshiro2256
08-15-2012, 08:50 AM
PLEASE DO NOT CLOSE ANY THEARDS BELOW

P/s: IF YOU WANT TO COPY OR TRANSLATE TO ANOTHER LANG PLEASE SPECIFY THE SOURCE TO RESPECTED AUTHORS/TRANSLATORS ETC

Tổng hợp các system
Các system cơ bản

System cơ bản #1 (Sử dụng các đường trung bình nhanh cắt nhau) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86432-SYSTEM-System-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-1)

System cơ bản #2 (Sử dụng các đường trung bình chậm cắt nhau)
(http://forum.fxopen.com/showthread.php?86433-SYSTEM-System-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-2)
System cơ bản #3 (Stochastic High-Low) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86436-SYSTEM-System-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-3)

System cơ bản #4 (RSI High-Low) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86437-SYSTEM-System-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-4)

System cơ bản #5 (Đường Stochastic cắt nhau) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86438-SYSTEM-System-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-5)

System cơ bản #6 (Sử dụng 02 Stochastic) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86439-SYSTEM-System-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-6)

System cơ bản #7 (Đường MACD cắt nhau) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86440-SYSTEM-System-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-7)

System cơ bản #8 (Đường EMA bị phá thủng) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86441-SYSTEM-System-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-8)

System cơ bản #9 (Kênh xu hướng ngang) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86442-SYSTEM-System-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-9)

Các system kết hợp đơn giản

System đơn giản #1 (System kết hợp đơn giản) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86443-SYSTEM-System-%C4%91%C6%A1n-gi%E1%BA%A3n-1)

System đơn giản #2 (Parabolic SAR và ADX) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86445-SYSTEM-System-%C4%91%C6%A1n-gi%E1%BA%A3n-2)

System đơn giản #3 (System đơn giản cho EUR/USD) (#3 http://forum.fxopen.com/showthread.php?86446-SYSTEM-System-%C4%91%C6%A1n-gi%E1%BA%A3n-3)

System đơn giản #4 (1-2-3 Swings) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86448-SYSTEM-System-%C4%91%C6%A1n-gi%E1%BA%A3n-4)

System đơn giản #5 (1-2-3,RSI + MACD) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86449-SYSTEM-System-%C4%91%C6%A1n-gi%E1%BA%A3n-5)

System đơn giản #6 (System 5x5) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86455-SYSTEM-System-%C4%91%C6%A1n-gi%E1%BA%A3n-6)

System đơn giản #7 (System cực kỳ đơn giản) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86456-SYSTEM-System-%C4%91%C6%A1n-gi%E1%BA%A3n-7)

System đơn giản #8 (Breakout system) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86475-SYSTEM-System-%C4%91%C6%A1n-gi%E1%BA%A3n-8)

Các system phức tạp

System phức tạp #1 (Đa điều kiện) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86477-SYSTEM-System-ph%E1%BB%A9c-t%E1%BA%A1p-1)

System phức tạp #2 (02 điều kiện cắt nhau) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86478-SYSTEM-System-ph%E1%BB%A9c-t%E1%BA%A1p-2)

System phức tạp #3 (MACD phân kỳ) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86479-SYSTEM-System-ph%E1%BB%A9c-t%E1%BA%A1p-3)

System phức tạp #4 (Trade theo xu hướng với các đường EMA) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86480-SYSTEM-System-ph%E1%BB%A9c-t%E1%BA%A1p-4)

System phức tạp #5 (Trade theo Fibonacci) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86481-SYSTEM-System-ph%E1%BB%A9c-t%E1%BA%A1p-5)

Các system nâng cao

System nâng cao #1 (Midnight setup) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86482-SYSTEM-System-n%C3%A2ng-cao-1)

System nâng cao #2 (Breakout của Breakout) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86483-SYSTEM-System-n%C3%A2ng-cao-2)

System nâng cao #3 (Giao dịch theo Fibonacci) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86484-SYSTEM-System-n%C3%A2ng-cao-3)


Các loại system khác

Breakout System X-treme (http://forum.fxopen.com/showthread.php?83970-System-Breakout-System-X-treme)

System kết hợp giữa Heiken Ashi, Bolinger Bands và ADX (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86476-SYSTEM-System-k%E1%BA%BFt-h%E1%BB%A3p-gi%E1%BB%AFa-Heiken-Ashi-Bolinger-Bands-v%C3%A0-ADX)

Double Bottom (Đáy đôi – đảo chiều) (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86485-SYSTEM-Double-Bottom)

SMA 150, RSI (3), FULL STOCHASTIC (6, 3, 3)
(http://forum.fxopen.com/showthread.php?86486-SYSTEM-SMA-150-RSI-(3)-FULL-STOCHASTIC-(6-3-3))
Một số phương pháp giao dịch cần lưu ý
Phương pháp sử dụng phân kỳ , Trend line và fibonacci (http://forum.fxopen.com/showthread.php?86526-Ph%C6%B0%C6%A1ng-ph%C3%A1p-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-ph%C3%A2n-k%E1%BB%B3-Trend-line-v%C3%A0-fibonacci)
updating...

Tổng hợp các kỹ năng cần biết cho người mới bắt đầu

Một số mô hình nến tiếp diễn. (http://forum.fxopen.com/showthread.php?83452-Skill-M%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-m%C3%B4-h%C3%ACnh-n%E1%BA%BFn-ti%E1%BA%BFp-di%E1%BB%85n.)

Một số mô hình đảo chiều và độ tin cậy của mô hình (http://forum.fxopen.com/showthread.php?83449-Skill-M%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-m%C3%B4-h%C3%ACnh-%C4%91%E1%BA%A3o-chi%E1%BB%81u-v%C3%A0-%C4%91%E1%BB%99-tin-c%E1%BA%ADy-c%E1%BB%A7a-m%C3%B4-h%C3%ACnh)

Một số hiện tượng thường gặp trong Forex (http://forum.fxopen.com/showthread.php?83447-Skill-M%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-hi%E1%BB%87n-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-g%E1%BA%B7p-trong-Forex)

GGaranti
12-17-2018, 12:29 PM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề

GGaranti
04-29-2019, 11:07 AM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề