PDA

View Full Version : [SYSTEM] System đơn giản #6kyoshiro2256
08-15-2012, 08:15 AM
System 5x5

Đây là một system khá triển vọng. System này được xây dựng dựa trên một thời gian dài tìm hiểu và theo dõi biến động của giá.

Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : 1 ngày
Công cụ : 5 SMA và RSI (5)

Nguyên tắc mở giao dịch :
-BUY khi giá vượt lên trên đường 5 SMA và tăng thêm 10 pips, đường RSI phải trên 50.
-SELL khi giá cắt xuống dưới đường 5 SMA và giảm thêm 10 pips, đường RSI phải dưới 50.

Nguyên tắc đóng giao dịch : không đặt.
https://i.imgur.com/C6uvb.png

System này rất đơn giản và cho kết quả khá ấn tượng.
Luôn luôn nhớ rằng chỉ mở giao dịch khi candle báo hiệu đóng.
System hoặc ý tưởng giao dịch này có thể sử dụng để tạo nên những system hoàn chỉnh hơn.

Biên dịch: Pinkrose