PDA

View Full Version : [SYSTEM] System đơn giản #3kyoshiro2256
08-15-2012, 07:50 AM
System đơn giản cho EUR/USD

• Cặp tiền : EUR/USD
• Khung thời gian : 30 phút
• Công cụ : MACD (12, 26, 9), Parabolic SAR với thông số ngầm định (0.02, 0.2)

Nguyên tắc mở giao dịch :
-Khi Parabolic SAR cho tín hiệu BUY và các đường MACD cắt nhau hướng lên thì thực hiện mở giao dịch BUY.
-Khi Parabolic SAR cho tín hiệu SELL và các đường MACD cắt nhau hướng xuống thì thực hiện mở giao dịch SELL.

Nguyên tắc đóng giao dịch : đóng giao dịch khi các đường MACD cắt nhau lần nữa hoặc khi thì trường bắt đầu sideway.
https://i.imgur.com/Ryuyr.png

Biên dịch: Pinkrose