PDA

View Full Version : [SYSTEM] System đơn giản #1kyoshiro2256
08-15-2012, 07:35 AM
System kết hợp đơn giản

System này sẽ giúp bạn hiểu được cách kết hợp sử dụng đơn giản của các công cụ.
• Cặp tiền : bất kỳ
• Khung thời gian : bất kỳ
• Công cụ : 5 EMA, 10 EMA, Stochastic (14, 3, 3), RSI (14, 70, 30)

Nguyên tắc mở giao dịch :
-Buy khi đường 5 EMA cắt bên trên đường 10 EMA và các đường Stochastic đang hướng lên, đường Stochastic không ở trong vùng mua vượt (overbought – trên mức 80) và RSI trên 50.
-Sell khi đường 5 EMA cắt bên dưới đường 10 EMA và các đường Stochastic đang hướng xuống, đường Stochastic không ở trong vùng bán vượt (oversold – dưới mức 20) và RSI dưới 50

Nguyên tắc đóng giao dịch : khi đường 5 EMA và 10 EMA cắt nhau hướng ngược lại hoặc RSI cắt qua trở lại mức 50.
https://i.imgur.com/OyKiB.png

Ưu điểm : cho phép lọc lại các báo hiệu mở giao dịch thông qua nhiều công cụ và nhờ vậy mà chính xác hơn.

Khuyết điểm : các đường 5 EMA và 10 EMA có thể cho các tín hiệu đóng giao dịch quá sớm

Biên dịch: Pinkrose