PDA

View Full Version : پوند به ین کوتاه مدت: گرایش به نزولپدران الوحشيّ
05-25-2020, 10:24 PM
موقعیت های فروش زیر 133.2. هدف قیمت 128.7. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 133.2, باز خواهد شد 135.1.

نظرات: جفت ارز در حال ایجاد حرکت اصلاحی برگشتی قبل از شروع یک روند نزولی می باشد.

سطوح مهم

136.50

135.10

133.20

131.15 آخرین قیمت

128.70

127.00

125.20