PDA

View Full Version : پوند به دلار کوتاه مدت: گرایش به نزولپدران الوحشيّ
05-25-2020, 10:22 PM
موقعیت های فروش زیر 1.23. هدف قیمت 1.2. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 1.23, باز خواهد شد 1.245.

نظرات: جفت ارز در حال ایجاد حرکت اصلاحی برگشتی قبل از شروع یک روند نزولی می باشد.

سطوح مهم

1.2600

1.2450

1.2300

1.2181 آخرین قیمت

1.2000

1.1880

1.1760