PDA

View Full Version : پوند به ین کوتاه مدت: گرایش به صعودپدران الوحشيّ
05-03-2020, 09:58 PM
زمان: 03-05-2020 21:05:00
نقطه محوری: 132.50

موقعیت های خرید بالای 132.5. هدف قیمت 136.5. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 132.5, باز خواهد شد 130.8.

نظرات: انتظار می رود جفت ارز پس از یک حرکت اصلاحی به روند خود ادامه دهد.

سطوح مهم

139.30

138.00

136.50

133.53 آخرین قیمت

132.50

130.80

128.70