PDA

View Full Version : پوند به ین کوتاه مدت: گرایش به نزولپدران الوحشيّ
04-23-2020, 06:42 PM
زمان: 23-04-2020 15:17:00
نقطه محوری: 134.60

Technical View: موقعیت های فروش زیر 134.6. هدف قیمت 130.8. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 134.6, باز خواهد شد 136.5.

نظرات: جفت ارز در حال ایجاد حرکت اصلاحی برگشتی قبل از شروع یک روند نزولی می باشد.

سطوح مهم

138.00

136.50

134.60

133.31 آخرین قیمت

130.80

128.70

126.70