PDA

View Full Version : Stochastic MACD - chỉ báo cho MetaTrader 5GGaranti
03-26-2020, 03:19 PM
Trong tập tin The Stochastic MACD Oscillator, tháng 11 năm 2019 của TASC, tác giả Vitali Apirine giới thiệu một chỉ báo mới được tạo ra bằng cách kết hợp bộ dao động ngẫu nhiên và chỉ báo MACD. Ông mô tả chỉ báo mới như một bộ dao động xung lượng và giải thích rằng nó cho phép nhà giao dịch xác định mức mua quá mức và bán quá mức tương tự như mức ngẫu nhiên cổ điển nhưng dựa trên chỉ báo MACD.

https://www.mql5.com/en/code/28305