PDA

View Full Version : Kênh hồi quy với mức độ đa thức thay đổi - chỉ báo cho MetaTrader 5GGaranti
03-26-2020, 03:14 PM
Các tác giả thực sự:
bản gốc của Boris: https://www.mql5.com/en/code/8417
V1.1 bởi graziani: https://www.mql5.com/en/code/11749

i-Regr: Kênh hồi quy đa thức bao gồm hai đường thẳng song song, cách đều lên xuống từ đường xu hướng hồi quy đa thức. Khoảng cách giữa khung của kênh và đường hồi quy bằng với giá trị của độ lệch giá đóng tối đa so với đường hồi quy.
e-Regr: (đang tiến hành) Cố vấn chuyên gia MetaTrader e-Regr dựa trên Chỉ báo MetaTrader của kênh hồi quy. Tín hiệu giao dịch: Nếu giá thấp hơn đường dưới - Mua, Nếu giá lớn hơn đường trên - Bán, TakeProfit theo đường trung bình.

https://www.mql5.com/en/code/28375