PDA

View Full Version : دلار به ین، در ادامه روند نزولی، با پایان اصلاح کوتاه مدت و رسیدن قیمتپدران الوحشيّ
01-03-2019, 12:36 PM
در ادامه روند نزولی، با پایان اصلاح کوتاه مدت و رسیدن قیمت به میانگین 34 در تایم فریم چهارساعته، قیمت به موج نزولی بازگشته و احتمال اول در میان مدت ادامه روند نزولی قیمت خواهد بود. سطح حمایتی ماژور 110.38 در برابر نزول بیشتر قیمت قرار دارد و واکنش قیمت نسبت به این سطح تعیین کننده است.