PDA

View Full Version : Đối với cặp tiền tệ GBP / USD,GGaranti
09-07-2018, 09:27 AM
Đối với cặp tiền tệ GBP / USD, cc mức chính trên thang H1 là 1.2907, 1.2872, 1.2846, 1.2809, 1.2786 và 1.2744. Ở đây, chúng ta theo cơ cấu đi xuống của ngày 30 thng 8. Xu hướng giảm ngắn hạn có thể xảy ra trong hành lang 1.2809 - 1.2786 và phân tích gi trị cuối cùng sẽ dẫn đến một động thi cho mục tiêu tiềm năng là 1.2744, khi đạt đến mức này, chúng tôi mong đợi một sự quay trở lại. Xu hướng tăng ngắn hạn có thể xảy ra trong hành lang 1.2846 - 1.2872 và sự phân tích gi trị cuối cùng sẽ dẫn đến một sự điều chỉnh sâu. Ở đây, mục tiêu là 1.2907 và mức này là sự hỗ trợ quan trọng cho đy. Xu hướng chính là cấu trúc giảm của ngày 30 thng 8.
Đề xuất giao dịch:
Mua: 1.2846
Lợi nhuận: 1.2870
Mua: 1.2873
Lợi nhuận: 1.2905
Bn: 1.2809
Lợi nhuận: 1.2787
Bn: 1.2784
Lợi nhuận: 1.2745