PDA

View Full Version : Viết ra lỗi của bạn!GGaranti
01-09-2018, 12:51 PM
Nó là một điều rất tốt để ghi lại lỗi, không có lỗi kiểm soát và không có thương nhân có thể kiếm được lợi nhuận. Nếu chúng tôi thu thập những sai lầm của chúng tôi và thực hiện bất kỳ chiến lược kiểm soát, sau đó chúng tôi có thể làm giảm sự mất mát, không sợ tổn thất, mất mát của bạn sẽ mang lại cho bạn sự thành công của giao dịch

GGaranti
12-17-2018, 11:52 AM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề

GGaranti
04-02-2019, 08:42 AM
MỞ THAI