PDA

View Full Version : طلا به هدف اول نزدیک می شودپدران الوحشيّ
12-26-2017, 12:31 PM
قیمت طلای تجمع صعودی خود برای رسیدن به آستانه اولین هدف منتظر در 1281.17 همچنان ادامه دارد و به داخل کانال صعودی اصلی که در نمودار بالا ظاهر می شود، باز می گردد و انتظار دارد که سطح مذکور را شکست دهد تا موج موج صعودی را به سمت 1299.20 افزایش دهد ایستگاه بعدی

بنابراین، ما اعتقاد داریم که شانس معتبر است که در دوره آینده که توسط پشتیبانی می شود، افزایش یابد، و این نشان می دهد که شکست 1263.15 موجب توقف روند پیشنهادی و کاهش قیمت خواهد شد
محدوده انتظار می رود برای امروز بین حمایت 1270.00 و مقاومت 1290.00 است.