PDA

View Full Version : طلا باعث مقاومت می شودپدران الوحشيّ
11-09-2017, 09:14 AM
قیمت طلای معاملات دیروز که بالاتر از سطح 1281.17 قرار داشت، بسته شد، که درنتیجه فشارهای نزولی اصلاحی را متوقف کرد که بر معاملات اخیر تاکید داشت و به روند صعودی اصلی ادامه می داد، انتظار می رود در ابتدا به سطح 1299.20 برسد، و این نشان می دهد که نقض این سطح قیمت را نسبت به قیمت 1321.49 به عنوان یک ایستگاه اصلی بعدی.

بنابراین، ما انتظار داریم قیمت برای دستیابی به سود در جلسات آینده، با پشتیبانی از که قیمت از پایین است، با توجه به اینکه شکست 1281.17 و برگزاری آن در زیر آن، دوباره قیمت را کاهش خواهد داد و 1263.15 منطقه دوباره آزمایش خواهد کرد.

محدوده انتظار برای معاملات امروز بین حمایت از 1270.00 و مقاومت 1295.00 است.