PDA

View Full Version : طلا ثبات مثبت خود را حفظ می کندپدران الوحشيّ
10-10-2017, 07:55 AM
قیمت طلا ثبات خود را بالاتر از سطح 1281.17 حفظ کرد تا امروز با برانگیختن صعودی در راه رسیدن به هدف اول ما در 1299.20 باقی بماند، زیرا قیمت حمایت مثبت از روند صعودی را در جلسات آینده نشان می دهد.

توجه داشته باشید که نقض سطح هدف قیمت را به سمت 1321.49 مستقیم هدایت می کند، در حالی که شکست 1281.17 قیمت را برای تست مهم ترین پشتیبانی برای تجارت کوتاه مدت در 1263.15 دوباره دوباره فشار می دهد.

محدوده انتظار برای معاملات امروز بین حمایت 1275.00 و مقاومت 1299.20 است.