PDA

View Full Version : نقره به بالا میرودپدران الوحشيّ
09-05-2017, 09:19 AM
قیمت نقره همچنان به آرامی افزایش می یابد، در داخل کانال صعودی روزانه که در نمودار نشان داده شده است، برای حفظ روند صعودی تاکنون معتبر و فعال است، انتظار می رود تا در ابتدا سطح 18.30 را تست کند، با توجه به اینکه EMA50 حمایت از موج صعودی پیشنهاد شده است، اهداف آن پس از شکستن سطح قبلی، به 19.38 برسد.

برگزاری بالاتر از 17.43 نشان دهنده وضعیت کلیدی برای ادامه افزایش انتظار است، چرا که شکستن آن قیمت را برای آزمایش 16.56 ناحیه قبل از هر گونه تلاش مثبت جدید فشار می دهد.

محدوده انتظار انتظار برای امروز، بین 17.70 حمایت و مقاومت 18.10 است.