PDA

View Full Version : يورو دلار همچنان قوی به نظر می رسدپدران الوحشيّ
07-10-2017, 11:33 AM
يورو دلار همچنان قوی به نظر می رسد
گزارش از ایالات متحده نشان داد که اشتغال با افزایش بیشتر از آنچه انتظار می رفت افزایش یافت و این در نهایت روند روند داده های اشتغال را از ایالات متحده کاهش داد. این احتمالا تنها تسکین دهنده برای گاوهای دلار بود، زیرا میانگین درآمد ساعتی تا آنجا که پیش بینی نشده افزایش نیافت. این باعث شد که برخی از اقدامات قیمت ناقص در این جفت ارز در انتشار داده ها انجام شود و این تا پایان روز جمعه ادامه داشت. داده ها در بهترین حالت می توانند در نظر گرفته شوند زیرا افزایش اشتغال با کاهش درآمد جبران می شود و این امر تصویری مختصری از اقتصاد را ارائه می دهد