PDA

View Full Version : یورو و پوند در محدوده تنگ در برابر دلار آمریکا قفل شده استپدران الوحشيّ
07-06-2017, 08:28 PM
یورو و پوند در محدوده تنگ در برابر دلار آمریکا قفل شده است
سهم اروپایی امروز صبح با احتیاط باز شده است، پس از دیدن به دست آوردهای مدرن در روز چهارشنبه. شرایط تجاری پیش بینی شده در اروپا نشان دهنده نتایج تولید شده در آسیا است. معامله گران در انتظار انتظار داده های مهم u.s. گزارش های اقتصادی از اروپا امروز محدود خواهد شد، اما فردا تولیدات فرعی تولید صنعتی فرانسوی تولید خواهد شد و u.k نتایج شاخص قیمت خانه های هالیفاکس را ببینید. یورو و پوند در محدوده ی ضعیفی علیه دلار یورو قرار دارند. شاخص 1.29 برای پوند در مقابل دلار u.s. همچنان در کوتاه مدت حمایت می شود.