PDA

View Full Version : การเล่นการพนันzhong
12-14-2016, 06:52 PM
การเล่นการพนัน
มีจำนวนมากของผู้ที่กล่าวว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นเหมือนการเล่นการพนันเพราะไม่มีการทำงานใด ๆ เกี่ยวข้องกับที่นี่นอกจากนี้พวกเขาบอกว่าคนในธุรกิจนี้มีเพียงขึ้นและลง
สำหรับพวกเขาก็เล่นการพนัน
สิ่งที่คุณจะพูดกับพวกเขา?

pattakorn
12-14-2016, 07:07 PM
ตลาด Forex ไม่ได้เป็นคาสิโนไม่เคยพูดแบบนี้เป็นสิ่งที่ผิด
ตลาด Forex เป็นธุรกิจที่ร่ำรวยสำหรับทุกการวิเคราะห์ที่ดีร่วมกันและเก็บเกี่ยวผลกำไรเลือกคู่เช่นเงินยูโรและเงินดอลลาร์ทองการค้า