PDA

View Full Version : Thay đổi thời gian giao dịch hàng hoá và chỉ số vào 30 tháng 5kyoshiro2256
05-28-2016, 09:42 AM
Kính gửi quý khách hàng,
Vui lòng lưu ý sự kiện ngày Liệt sĩ tại Mỹ và lễ mùa xuân của các ngân hàng tại Anh vào 30 tháng 5 2016, sẽ có một số thay đổi về thời gian giao dịch như bên dưới:

Cặp tiền tệ: Giao dịch thời gian bình thường;

Hàng hoá:

Gold – bắt đầu từ 20:00 GMT+3;
Silver – bắt đầu từ 20:00 GMT+3;
Oil – bắt đầu từ 19:45 GMT+3;
Gas – bắt đầu từ 19:45 GMT+3;

Chỉ số:

UK100 – đóng cửa ;
Japan 225 – bắt đầu từ 20:00 GMT+3;
US SPX 500 – bắt đầu từ 20:00 GMT+3;
US SPX 500 (Mini) – bắt đầu từ 20:00 GMT+3;
US Tech 100 – bắt đầu từ 20:00 GMT+3;
US Tech 100 (Mini) – bắt đầu từ 20:00 GMT+3;
Wall Street 30 – bắt đầu từ 20:00 GMT+3;
Wall Street 30 (Mini) – bắt đầu từ 20:00 GMT+3;
Australia 200 – giờ giao dịch bình thường ;
Europe 50 – giờ giao dịch bình thường;
France 40 – giờ giao dịch bình thường;
Germany 30 – giờ giao dịch bình thường;
Germany 30 (Mini) – giờ giao dịch bình thường.


FXOpen khuyên quý khách lưu ý thông tin này.


Theo dõi trên Facebook (https://www.facebook.com/FXOpenCompany), Twitter (https://twitter.com/FXOpenBroker) và Google+ (https://plus.google.com/+fxopen/posts).

FXOpen Customer Service
E-mail: [email protected]
Live Chat (https://support.fxopen.com/visitor/index.php?/Default/LiveChat/Chat/Request/_sessionID=/_promptType=chat/_proactive=0/_filterDepartmentID=/_languageID=1/_randomNumber=0.47912212226622475) (24/5)