PDA

View Full Version : در غرب تگزاس نباتی خامNoura
02-22-2016, 11:17 AM
بازار به طور چشمگیری تا جمعه، که در آن سوراخ الگوی شمع شهاب پایین جلسه روز پنج شنبه به زمین افتاد در غرب تگزاس نباتی خام . به نظر می رسد که ما آماده برای ادامه حرکت جانبی که ما به تازگی دیده می شود، و در نتیجه ما معتقدیم که بازار را به سطح از $ 29 قرار می گیرند. Tp افزایش می یابد در حال حاضر خواهد شد با سوءظن برخورد و شک و به عنوان فرصت هایی را برای فروش در نظر گرفته. و ما نمی خرید در این بازار قبل از آنها تا رفتن به بالاتر از 40 $ فکر می کنم، و آن را نمی خواهد به زودی اتفاق می افتد. آن معتقد است که آخرین بازار بازارهای بی تربیت شده بود بیشتر، و به اعتقاد ما آن یک موضوع از زمان است قبل از آنها تشدید می شود. برای ما مهم نیست به خرید و ما معتقدیم که یک سطح جدید از کم دست یابد.