PDA

View Full Version : تجزیه و تحلیل فنی برای قیمت طلاNoura
02-11-2016, 09:33 AM
بازارهای طلا در بالا چهارشنبه از 1180 $ آزمایشگاه سقوط کرد. و برای انجام این بازار بازگشته و یک الگوی چکش تشکیل شده است. این یک سیگنال بسیار صعودی است، و به عنوان یک نتیجه ما معتقدیم که بازار ادامه خواهد داد به صعود در طول زمان. ما در مورد فروش در بازار در حال حاضر مهم نیست و در حال انتظار برای خرید فرصت با ظهور الگوهای شمع نقض حمایت یا سرسخت کله شق سطح مهم 1200 $، که دارای اهمیت روانی.