PDA

View Full Version : پلاتین می شود برخی از حرکت منفی - تجزیه و تحلیل - 2/8/2015Noura
08-02-2015, 01:54 PM
قیمت پلاتین بسته شدن منفی زیر 1000.00 تکرار، برای شروع گرفتن حرکت منفی جدید را از طریق موج بی تربیت شده که اشکال تصادفی، حمایت از تداوم انتظارات سلطه منفی، در حالی که ما باید توجه داشته باشید که هدف اصلی است که در 920.00 برای کوتاه مدت و متوسط واقع تجارت مدت.

ما به شما یادآوری می کنند که تلاش برای حل و فصل 1000.00 بالا خواهد تلاش بی تربیت شده بود تاخیر و شروع به تشکیل تعصب اصلاحی صعودی تا رسیدن به مقاومت اصلی در 1100.00.

محدوده نوسان انتظار می رود برای امروز بین 1000.00 و 920.00

روند انتظار می رود برای امروز: نزولی