PDA

View Full Version : تجزیه و تحلیل - - نقره ای پایدار است 17/07/2015Noura
07-17-2015, 09:25 PM
قیمت نقره را نگه می دارد ثبات خود را در زیر مقاومت کانال نزولی که در نمودار ظاهر می شود، که می شود حمایت مستمر از در نتیجه، ما همچنان به نشان می دهد که روند کلی نزولی، که به طور عمده در برگزاری زیر 16.05 و 16.50 سطح بستگی دارد.
*
هدف اصلی ما این است که منتظر در 14.40 قرار گرفته است، و اشاره کرد که تصادفی حرکت مثبت خود را از دست می دهد به تدریج برای حمایت از شانس از سرگیری تعصب نزولی پیشنهاد شده است.
*
محدوده نوسان انتظار می رود برای امروز بین حمایت 14.40 و مقاومت 15.60