PDA

View Full Version : طلاNoura
06-16-2015, 12:01 AM
محور چرخ: 1175

دیدگاه ما: پوزیشن های خرید بالای 1175. هدف 1192. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 1175, باز خواهد شد 1172.

نظرات: جفت ارز خط مقاومت را شکسته و بطرف بالا حرکت نموده است.

سطوح مهم

1200

1195

1192

1186 آخرین قیمت

1175

1172

1169
https://charts.mql5.com/8/114/xauusd-h1-fxopen-investments-inc.png

Noura
06-16-2015, 10:12 PM
محور چرخ: 1235

دیدگاه ما: پوزیشن های فروش زیر 1235. هدف 1142. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 1235, باز خواهد شد 1270.

نظرات: جفت ارز تحت فشار قرار گرفته و ضعف بیشتری از خود نشان می دهد.

سطوح مهم

1310

1270

1235

1177 آخرین قیمت

1142

1130

1065
https://charts.mql5.com/8/123/xauusd-h1-fxopen-investments-inc.png

Noura
06-17-2015, 09:51 PM
محور چرخ: 1175

دیدگاه ما: پوزیشن های خرید بالای 1175. هدف 1188. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 1175, باز خواهد شد 1172.

نظرات: جفت ارز خط مقاومت را شکسته و بطرف بالا حرکت نموده است.

سطوح مهم

1197

1192

1188

1186 آخرین قیمت

1175

1172

1169
https://charts.mql5.com/8/133/xauusd-h1-fxopen-investments-inc.png

Noura
06-18-2015, 10:14 PM
محور چرخ: 1190

دیدگاه ما: پوزیشن های خرید بالای 1190. هدف 1205. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 1190, باز خواهد شد 1186.

نظرات: جفت ارز پشتیبانی شده و احتیمال نوسان به بالا امکان پذیر است.

سطوح مهم

1214

1208

1205

1202 آخرین قیمت

1190

1186

1183
https://charts.mql5.com/8/143/xauusd-h1-fxopen-investments-inc.png

Noura
06-19-2015, 06:16 PM
محور چرخ: 1198

دیدگاه ما: پوزیشن های خرید بالای 1198. هدف 1206. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 1198, باز خواهد شد 1194.

نظرات: جفت ارز پشتیبانی شده و احتیمال نوسان به بالا امکان پذیر است.

سطوح مهم

1214

1208

1206

1203 آخرین قیمت

1198

1194

1190

Noura
07-01-2015, 12:25 AM
1181

دیدگاه ما: پوزیشن های فروش زیر 1181. هدف 1168. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 1181, باز خواهد شد 1185.

نظرات: به اتظار می رود بعد از حرکت اصلاحی جفت ارز افت بیشتری خواهد داشت.

سطوح مهم

1188

1185

1181

1173 آخرین قیمت

1168

1162
1181

دیدگاه ما: پوزیشن های فروش زیر 1181. هدف 1168. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 1181, باز خواهد شد 1185.

نظرات: به اتظار می رود بعد از حرکت اصلاحی جفت ارز افت بیشتری خواهد داشت.

سطوح مهم

1188

1185

1181

1173 آخرین قیمت

1168

1162
https://charts.mql5.com/8/234/xauusd-h1-fxopen-investments-inc.png

Noura
07-03-2015, 09:30 PM
1173

دیدگاه ما: پوزیشن های فروش زیر 1173. هدف 1156. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 1173, باز خواهد شد 1179.

نظرات: به اتظار می رود بعد از حرکت اصلاحی جفت ارز افت بیشتری خواهد داشت.

سطوح مهم

1185

1179

1173

1167 آخرین قیمت

1156

1152

1142.
https://charts.mql5.com/8/258/xauusd-h1-fxopen-investments-inc.png

Noura
07-07-2015, 01:28 PM
محور چرخ: 1163

دیدگاه ما: پوزیشن های خرید بالای 1163. هدف 1175. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 1163, باز خواهد شد 1156.

نظرات: به انتظار می رود که جفت ارز بعد از اصلاح به پیشرفت بیشتر ادامه دهد.

سطوح مهم

1185

1180

1175

1166 آخرین قیمت

1163

1156

1153
https://charts.mql5.com/8/281/xauusd-h1-fxopen-investments-inc.png

Noura
07-13-2015, 09:32 PM
محور چرخ: 1162

دیدگاه ما: پوزیشن های فروش زیر 1162. هدف 1147. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 1162, باز خواهد شد 1168.

نظرات: به اتظار می رود بعد از حرکت اصلاحی جفت ارز افت بیشتری خواهد داشت.

سطوح مهم

1174

1168

1162

1156 آخرین قیمت

1147

1142

1131
https://charts.mql5.com/8/330/xauusd-h1-fxopen-investments-inc.png

Noura
07-20-2015, 12:54 PM
محور چرخ: 1131

دیدگاه ما: پوزیشن های فروش زیر 1131. هدف 1083. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 1131, باز خواهد شد 1142.

نظرات: به اتظار می رود بعد از حرکت اصلاحی جفت ارز افت بیشتری خواهد داشت.

سطوح مهم

1150

1142

1131

1130 آخرین قیمت

1083

1044

1032

Noura
07-21-2015, 12:37 PM
محور چرخ: 1120

دیدگاه ما: پوزیشن های فروش زیر 1120. هدف 1094. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 1120, باز خواهد شد 1130.

نظرات: به اتظار می رود بعد از حرکت اصلاحی جفت ارز افت بیشتری خواهد داشت.

سطوح مهم

1139

1130

1120

1106 آخرین قیمت

1094

1083

1070

Noura
07-27-2015, 02:18 PM
محور چرخ: 1106

دیدگاه ما: پوزیشن های فروش زیر 1106. هدف 1090. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 1106, باز خواهد شد 1110.

نظرات: به اتظار می رود بعد از حرکت اصلاحی جفت ارز افت بیشتری خواهد داشت.

سطوح مهم

1119

1110

1106

1098 آخرین قیمت

1090

1083

1077

Noura
07-29-2015, 11:11 AM
محور چرخ: 1106

دیدگاه ما: پوزیشن های فروش زیر 1106. هدف 1088. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 1106, باز خواهد شد 1110.

نظرات: به اتظار می رود بعد از حرکت اصلاحی جفت ارز افت بیشتری خواهد داشت.

سطوح مهم

1119

1110

1106

1096 آخرین قیمت

1088

1083

1077

Noura
07-30-2015, 06:17 PM
محور چرخ: 1130

دیدگاه ما: پوزیشن های فروش زیر 1130. هدف 1053. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 1130, باز خواهد شد 1162.

نظرات: جفت ارز تحت فشار قرار گرفته و ضعف بیشتری از خود نشان می دهد.

سطوح مهم

1205

1162

1130

1085 آخرین قیمت

1053

1035

1000

Noura
08-04-2015, 08:30 PM
محور چرخ: 1098

دیدگاه ما: پوزیشن های فروش زیر 1098. هدف 1080. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 1098, باز خواهد شد 1105.

نظرات: جفت ارز تحت فشار قرار گرفته و ضعف بیشتری از خود نشان می دهد.

سطوح مهم

1110

1105

1098

1088 آخرین قیمت

1080

1077

1070

Noura
08-10-2015, 01:19 PM
نقطه محوری: 1083

دیدگاه ما: موقعیت های خرید بالای 1083. هدف قیمت 1105. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 1083, باز خواهد شد 1080.

نظرات: انتظار می رود جفت ارز پس از یک حرکت اصلاحی به روند خود ادامه دهد.

سطوح مهم

1119

1110

1105

1094 آخرین قیمت

1083

1080

1077

Noura
08-11-2015, 07:45 PM
نقطه محوری: 1097

دیدگاه ما: موقعیت های خرید بالای 1097. هدف قیمت 1121. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 1097, باز خواهد شد 1093.

نظرات: انتظار می رود جفت ارز پس از یک حرکت اصلاحی به روند خود ادامه دهد.

سطوح مهم

1145

1131

1121

1108 آخرین قیمت

1097

1093

1087

Noura
02-24-2016, 10:20 AM
بازار در طول جلسه در روز سه شنبه، که در آن ما را به حمایت نزدیک 1200 $ کمی تظاهرات کردند. ما باور داریم که بازار باید به 1260 $ عنوان در دراز مدت و در نتیجه ما به خریداران باقی می ماند. ما باور داریم که کاهش همچنان به ارائه خرید فرصت ها، و بازار نمی شود به فروش آنها را در لحظه به عنوان حرکت قوی به سمت بالا است. ما باور داریم که این بازار را در سطح 1260 نفوذ و ادامه خواهد داد به صعود به سمت بالا.