PDA

View Full Version : پوند/ینNoura
06-15-2015, 11:45 PM
محور چرخ: 123.10

دیدگاه ما: پوزیشن های خرید بالای 123.1. هدف 124.1. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 123.1, باز خواهد شد 122.85.

نظرات: به انتظار می رود که جفت ارز بعد از اصلاح به پیشرفت بیشتر ادامه دهد.

سطوح مهم

125.00

124.60

124.10

123.43 آخرین قیمت

123.10

122.85

122.35
https://charts.mql5.com/8/114/gbpjpy-h1-fxopen-investments-inc.png

Noura
06-16-2015, 10:07 PM
محور چرخ: 185

دیدگاه ما: پوزیشن های خرید بالای 185. هدف 195. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 185, باز خواهد شد 182.7.

نظرات: جفت ارز پشتیبانی شده و احتیمال نوسان به بالا امکان پذیر است.

سطوح مهم

201

198.85

195

192.85 آخرین قیمت

185

182.70

180.90
https://charts.mql5.com/8/123/gbpjpy-h1-fxopen-investments-inc.png

Noura
06-18-2015, 10:08 PM
محور چرخ: 194.40

دیدگاه ما: پوزیشن های خرید بالای 194.4. هدف 196.5. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 194.4, باز خواهد شد 193.2.

نظرات: به انتظار می رود که جفت ارز بعد از اصلاح به پیشرفت بیشتر ادامه دهد.

سطوح مهم

197.80

197.10

196.50

195.18 آخرین قیمت

194.40

193.20

192.60
https://charts.mql5.com/8/143/gbpjpy-h1-fxopen-investments-inc.png

Noura
07-08-2015, 09:30 PM
محور چرخ: 1205

دیدگاه ما: پوزیشن های فروش زیر 1205. هدف 1142. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 1205, باز خواهد شد 1235.

نظرات: جفت ارز تحت فشار قرار گرفته و ضعف بیشتری از خود نشان می دهد.

سطوح مهم

1265

1235

1205

1160 آخرین قیمت

1142

1130

1065
https://charts.mql5.com/8/295/usdjpy-h1-fxopen-investments-inc.png

Noura
07-13-2015, 09:24 PM
محور چرخ: 190.60

دیدگاه ما: پوزیشن های خرید بالای 190.6. هدف 192.95. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 190.6, باز خواهد شد 189.7.

نظرات: جفت ارز پشتیبانی شده و احتیمال نوسان به بالا امکان پذیر است.

سطوح مهم

194.60

193.50

192.95

191.10 آخرین قیمت

190.60

189.70

189.25
https://charts.mql5.com/8/330/usdjpy-h1-fxopen-investments-inc.png

Noura
07-20-2015, 12:31 PM
محور چرخ: 193

دیدگاه ما: پوزیشن های خرید بالای 193. هدف 194.7. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 193, باز خواهد شد 192.65.

نظرات: جفت ارز با خط حمایت برخورد کرده و به منعکس شده است.

سطوح مهم

195.85

195.25

194.70

193.38 آخرین قیمت

193

192.65

192.25

Noura
07-21-2015, 12:33 PM
محور چرخ: 193.95

دیدگاه ما: پوزیشن های فروش زیر 193.95. هدف 192.85. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 193.95, باز خواهد شد 194.35.

نظرات: به اتظار می رود بعد از حرکت اصلاحی جفت ارز افت بیشتری خواهد داشت.

سطوح مهم

194.75

194.35

193.95

193.61 آخرین قیمت

192.85

191.80

190.55

Noura
07-24-2015, 06:48 PM
محور چرخ: 192.90

دیدگاه ما: پوزیشن های فروش زیر 192.9. هدف 191.5. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 192.9, باز خواهد شد 193.35.

نظرات: به اتظار می رود بعد از حرکت اصلاحی جفت ارز افت بیشتری خواهد داشت.

سطوح مهم

193.60

193.35

192.90

191.86 آخرین قیمت

191.50

191.05

190.75

Noura
07-27-2015, 01:37 PM
محور چرخ: 192.50

دیدگاه ما: پوزیشن های فروش زیر 192.5. هدف 191.05. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 192.5, باز خواهد شد 193.9.

نظرات: به اتظار می رود بعد از حرکت اصلاحی جفت ارز افت بیشتری خواهد داشت.

سطوح مهم

193.35

192.90

192.50

191.65 آخرین قیمت

191.05

190.75

190.00

Noura
07-29-2015, 11:01 AM
محور چرخ: 192.40

دیدگاه ما: پوزیشن های خرید بالای 192.4. هدف 193.4. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 192.4, باز خواهد شد 191.95.

نظرات: جفت ارز پشتیبانی شده و احتیمال نوسان به بالا امکان پذیر است.

سطوح مهم

194.35

193.90

193.40

193.25 آخرین قیمت

192.40

191.95

191.40

Noura
07-30-2015, 06:08 PM
محور چرخ: 190.95

دیدگاه ما: پوزیشن های خرید بالای 190.85. هدف 195.85. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 190.95, باز خواهد شد 186.5.

نظرات: به انتظار می رود که جفت ارز بعد از اصلاح به پیشرفت بیشتر ادامه دهد.

سطوح مهم

200

198.85

195.85

194.22 آخرین قیمت

190.95

186.50

184.95

Noura
08-03-2015, 07:14 PM
محور چرخ: 193

دیدگاه ما: پوزیشن های خرید بالای 193. هدف 194.6. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 193, باز خواهد شد 192.45.

نظرات: جفت ارز پشتیبانی شده و احتیمال نوسان به بالا امکان پذیر است.

سطوح مهم

195.80

195.20

194.60

193.08 آخرین قیمت

193.00

192.45

191.90

Noura
08-04-2015, 07:58 PM
محور چرخ: 193

دیدگاه ما: پوزیشن های خرید بالای 193. هدف 194.6. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 193, باز خواهد شد 192.45.

نظرات: جفت ارز پشتیبانی شده و احتیمال نوسان به بالا امکان پذیر است.

سطوح مهم

195.80

195.20

194.60

193.47 آخرین قیمت

193.00

192.45

191.90

Noura
08-10-2015, 01:12 PM
نقطه محوری: 193.75

دیدگاه ما: موقعیت های فروش زیر 193.75. هدف قیمت 191.95. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 193.75, باز خواهد شد 194.6.

نظرات: انتظار می رود جفت ارز پس از یک حرکت اصلاحی به روند نزولی خود ادامه دهد.

سطوح مهم

195.20

194.60

193.75

192.89 آخرین قیمت

191.95

191.55

190.90

Noura
08-11-2015, 07:42 PM
نقطه محوری: 193.95

دیدگاه ما: موقعیت های خرید بالای 193.95. هدف قیمت 195.2. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 193.95, باز خواهد شد 193.4.

نظرات: جفت ارز به سطح حمایت برخورد کرده و احتمال حرکت صعودی بیشتر است.

سطوح مهم

196.45

195.70

195.20

194.71 آخرین قیمت

193.95

193.40

193.05